Nieuws
13 februari 2020

VIPP 5 is een feit!

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Op 11 februari 2020 publiceerde Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de stimuleringsregeling VIPP 5 in de Staatscourant. Met deze regeling wordt de medische specialistische zorg gestimuleerd om een versnelling aan te brengen in de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders én met de patiënt via een PGO.

https://lnkd.in/dEDU8Cg
De VIPP 5 regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 februari 2020, kenmerk 1640959-201242-CZ, houdende regels voor het subsidiëren van instellingen voor medisch-specialistische zorg en audiologische centra, voor het stimuleren van digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en onderling (Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra) is van kracht.

Op grond van de regeling subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra (hierna: subsidieregeling) kan subsidie worden verstrekt aan instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra. Dit met het oog op de verdere intensivering van de informatie-uitwisseling richting patiënten en tussen instellingen onderling.

Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling is nodig om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren. Van belang daarbij is dat dezelfde standaarden worden gebruikt voor het ontsluiten van gegevens. De gegevens zijn dan interoperabel en daarmee bruikbaar in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of bij andere zorginstellingen.

Met de beleidsregels Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (gericht op ziekenhuizen) en Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professionals fase 2 (gericht op overige instellingen voor medisch specialistische zorg), – hierna te noemen VIPP 1 en 2 – is de basis gelegd voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional. Deelnemers aan VIPP 1 (algemene ziekenhuizen) en VIPP 2 (zelfstandige klinieken en andere instellingen van medisch specialistische zorg, zoals revalidatiecentra) zullen, als zij hun aangevraagde modules succesvol hebben afgerond, op 31 maart 2020 de Basisgegevensset Zorg (BgZ) kunnen vastleggen in hun digitaal patiëntendossier en medicatieoverzichten kunnen verstrekken. Met VIPP 1 en VIPP 2 heeft de gestandaardiseerde vastlegging van gegevens een stevige impuls gekregen, met deze nieuwe subsidieregeling stimuleren we de uitwisseling richting een PGO en het twee richtingsverkeer van de digitale informatie tussen een PGO van een patiënt en de instelling. Dit gebeurt conform het MedMij-Afsprakenstelsel. Daarnaast stimuleren we de uitwisseling tussen professionals onderling. Deze nieuwe VIPP regeling is dus niet bestemd voor de technische inbouw van de BgZ. Met VIPP 1 en 2 is de technische inbouw van de BgZ gerealiseerd.

De doelstelling van deze subsidieregeling is het hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik het uitgangspunt is, zodat overtypen niet meer nodig is. Deze doelstelling is vertaald in gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen onderling en tussen een instelling en de patiënt via de PGO conform het MedMij-Afsprakenstelsel.

Het gestandaardiseerd digitaal vastleggen van gegevens door zorgverleners is randvoorwaardelijk voor het uitwisselen.

De subsidieregeling is gericht op aanpassingen van de ICT, maar ook op het invoeren van een nieuwe werkwijze om deze informatie-uitwisseling daadwerkelijk tot stand te brengen en het ondersteunen van het gesprek daarover tussen artsen en patiënt. Om de doelstellingen van deze subsidieregeling te behalen begeleiden de koepelorganisaties NVZ, ZKN en NFU, het programma rondom deze subsidieregeling. Zij hebben VIPP programmabureaus ingericht. Daarmee bieden zij steun aan de instellingen. De VIPP programmabureaus voeren een aantal activiteiten uit, zoals het monitoren van de voortgang van het programma, het uitvoeren van een startmeting monitor, het delen van kennis via diverse bijeenkomsten, het bieden van opleidingen, het vormen van een klankbordgroep voor stakeholders, het ontwikkelen van handvatten en implementatie daarvan, communicatie, leveranciersmanagement, et cetera. Waar nodig zullen zij gezamenlijk optrekken. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren hebben de koepelorganisaties op basis van de kaderregeling reeds een subsidie ontvangen. Deze subsidieregeling is bedoeld voor de instellingen.

Asterisque is als EPD-leverancier goed voorbereid op de regeling VIPP 5 door het vroegtijdig behalen van het MedMij-certificaat. Daarmee heeft de leverancier in november 2019 al laten zien dat haar EPD veilig medische gegevens kan uitwisselen volgens het landelijke afsprakenstelsel MedMij.

De minister kan op aanvraag aan een instelling eenmalig een subsidie verstrekken voor activiteiten met betrekking tot de informatie-uitwisseling tussen instellingen en patiënt en tussen instellingen onderling. De aanvraag tot verlening van een subsidie kan vanaf 1 maart 2020, worden ingediend en wordt uiterlijk 30 april 2020 ontvangen.

Bron: Staatscourant, officiële bekendmakingen 11 februari 2020
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners